Gabon: permainan kerusi muzik yang dijangka di kerajaan - JeuneAfrique.com

0 119

logo JA3034P109 BAD

 

BANK:
Dibuat pada tahun 1964, Bank Pembangunan Afrika (AfDB) adalah institusi pembangunan pan-Afrika pertama. Misinya adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial di seluruh benua. Bank mempunyai 80 negara anggota, termasuk 54 negara Afrika (negara anggota serantau). Program Pembangunan Bank bertujuan untuk menyediakan sokongan kewangan dan teknikal yang diperlukan untuk proyek-proyek transformatif yang dapat mengurangkan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lestari di Afrika. Untuk menumpukan perhatian kepada objektif Strategi Sepuluh Tahun (2013-2022) dan mencapai impak yang lebih besar terhadap pembangunan, lima kawasan utama (High 5), di mana campur tangan perlu dipergiatkan untuk Afrika, telah dikenalpasti , iaitu: tenaga, industri pertanian, perindustrian, integrasi dan peningkatan kualiti hidup populasi Afrika. Bank bercadang untuk menubuhkan sebuah pasukan pengurusan yang akan berjaya mempraktikkan pelaksanaan visi ini.

THE COMPLEX:

Presiden merancang, menyelia dan mengurus aktiviti-aktiviti Kumpulan Bank. Di bawah arahan Lembaga Pengarah, Presiden mengarahkan urusan Bank Pembangunan Afrika dan Dana Pembangunan Afrika, dan menguruskan operasi dan aktiviti mengikut perjanjian yang membentuk Bank Pembangunan Afrika dan Dana Pembangunan Afrika . Presiden mengawasi beberapa jabatan dan unit, termasuk Pejabat Presiden (PRST.0), Pejabat Integritas dan Melawan Korupsi (PIAC), Pejabat Ketua Auditor (PAGL), Direktorat Pengurusan Risiko Kumpulan (PGRF), Nasihat Perundangan Undang-undang dan Perkhidmatan Perundangan (PGCL), Jabatan Komunikasi dan Hubungan Luar (PCER), Pejabat Integriti dan Etika Pejabat (PETH) dan Pejabat Setiausaha Agung dan Sekretariat Am (PSEG).

JABATAN PENERANGAN:

Pejabat Etika bertanggungjawab untuk mengendalikan, memastikan pengurusan isu-isu etika dan mengeluarkan pendapat dan nasihat mengenai etika bagi pihak Pengurusan dan kakitangan dan menyediakan sokongan untuk mencegah, mengurangkan dan menyelesaikan isu-isu etika untuk menyumbang kepada tadbir urus yang baik di dalam Bank, dan dengan itu mengekalkan reputasi, imej jenama dan reputasi Institusi oleh keberanian, integriti dan kesaksamaan.

Pejabat Etika beroperasi secara bebas dan tidak melaporkan kepada mana-mana pegawai, jabatan, pejabat atau unit organisasi lain Bank. Walau bagaimanapun, atas alasan pentadbiran, dia melaporkan kepada Presiden dan melaporkan kepada Presiden. Ruang lingkup campur tangan Pejabat Etika adalah terhad kepada anggota kakitangan dan tidak dilanjutkan kepada kakitangan yang dipilih, yang mana peruntukan berasingan dikenakan.

POSISI:

Ketua Unit - Pejabat Etika bertanggungjawab untuk mengurus dan menyampaikan visi mengenai semua perkara yang berkaitan dengan tingkah laku etika dan perkara yang berkaitan dengan kakitangan Bank. Dia menasihati dan membantu pelbagai organ Bank dalam pengembangan peraturan dan undang-undang yang relevan serta panduan mengenai amalan dan tingkah laku etika. Ia juga bertanggung jawab untuk memastikan pembentukan dan pemeliharaan budaya etika di kalangan staf dan pengurusan, serta mencegah tingkah laku yang tidak beretika, sentiasa memperbaiki mekanisme yang relevan dan pemantauan.

FUNGSI UTAMA:

Di bawah pengawasan langsung dan arahan Presiden Bank dan pengawasan fungsional Ketua Staf, Ketua Unit - Pejabat Etika (PETH), akan melakukan fungsi-fungsi berikut:

Tanggungjawab khusus yang dilampirkan pada fungsi:
1. Menganggap pengurusan umum dan menentukan visi dan strategi mengenai etika dan program pematuhan;
2. Mengurus komponen utama etika dan program pematuhan Bank, termasuk penilaian risiko, pembangunan dasar, latihan, komunikasi, pengawasan, penilaian dan penambahbaikan program;
3. Gunakan data untuk menilai aliran dan mengikuti amalan yang diguna pakai untuk mengesyorkan peningkatan yang sesuai dengan strategi dan program;
4. Berkhidmat sebagai pakar mengenai isu-isu etika dan pematuhan dengan standard kelakuan yang dinyatakan dalam Tatakelakuan Staf, membantu kakitangan untuk memahami kewajipan etika mereka, mengenalpasti bidang konflik atau potensi konflik dan merumuskan cadangan, untuk mengelakkan pelanggaran peraturan etika sebelum penampilan mereka;
5. Memastikan pematuhan dengan Tatakelakuan Staf untuk memastikan pematuhan berterusan dengan prosedur etika di seluruh Bank;
6. Mewujudkan dan mengekalkan budaya etika yang bersesuaian dengan piawaian tertinggi dari segi tadbir urus institusi;
7. Mengendalikan strategi pelaksanaan, kajian dan komunikasi untuk mematuhi proses pendedahan maklumat Bank; dan untuk melakukannya, khususnya untuk membantu pasukan pengurusan dan anggota staf untuk menubuhkan dan mempromosikan budaya di mana ia boleh diterima, di peringkat institusi, dengan tenang mendekati soalan-soalan etika;
8. Memberi khidmat nasihat dan pengurusan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan konflik kepentingan yang melibatkan Bank, sama ada peribadi, profesional atau organisasi, dan membuat cadangan kepada pengurusan kanan tentang dasar dan garis panduan berkaitan dengannya, jika berkenaan;
9. Mengembangkan asas pengetahuan yang penting dan menentukan hubungan utama untuk menyediakan latihan dan meningkatkan kesedaran kakitangan tentang isu-isu yang berkaitan dengan prinsip dan etika tadbir urus institusi di peringkat Bank;
10. Menasihati pengurusan kanan, pengarah jabatan pengurusan sumber manusia (CHRM) dan ahli kakitangan lain mengenai penggunaan peraturan etika; mengadakan sesi maklumat dan program latihan untuk meningkatkan kesedaran isu-isu etika; dan
11. Menasihati kakitangan dan pengurusan tindakan yang mungkin merupakan salah laku.
Aktiviti terperinci berkaitan dengan tanggungjawab yang dilampirkan pada fungsi:
12. Menubuhkan titik hubungan yang tidak adil untuk memberikan nasihat dan panduan rahsia mengenai etika dan menjalankan perkara-perkara yang boleh digunakan oleh kakitangan tanpa rasa takut terhadap tindakan balas;
13. Memastikan pengetahuan praktikal mengenai isu pengawalseliaan dan etika yang berkaitan, kod etika profesional, undang-undang dan peraturan antarabangsa, kod etika profesional atau industri, dan teknik untuk menyelesaikan konflik etika dikekalkan;
14. Membangunkan program pematuhan etika serta piawaian etika dan tingkah laku etika untuk kelulusan oleh pengurusan kanan dan pelaksanaan / dan pemantauan;
15. Mengadakan sesi latihan dan kesedaran untuk kakitangan, pengurusan dan pelbagai pihak berkepentingan;
16. Menyelaraskan aktiviti kesedaran dan pendidikan untuk mempromosikan, antara lain, nilai, piawaian kelakuan dan prosedur Bank dan menjadikannya lebih dikenali melalui program orientasi dan latihan serta 'cara komunikasi lain untuk terus memperkuat budaya etika dalam kegiatan Bank;
17. Membantu pengurusan dalam merumuskan cadangan dan garis panduan dasar selaras dengan bidang etika yang baru dan berkembang dalam kelakuan institusi, dan dalam membangun dan menyebarkan amalan terbaik;
18. Mengasaskan tanggungjawab staf, strategi, belanjawan dan program kerja Pejabat Etika; dan
19. Mengurus talian hotline / bantuan etika untuk memberikan nasihat mengenai nilai-nilai etika, dan memastikan pembangunan komunikasi dalaman dan luaran, kod etika dan dokumen dan alat lain untuk mengurus isu etika; dan
20. menyelia pembangunan dan pelaksanaan strategi dan rancangan sumber manusia unit.
kerahsiaan
21. Ketua Unit dikehendaki menjalankan kerahsiaan yang ketat berkaitan dengan maklumat yang dikemukakan kepadanya dalam menjalankan fungsinya.

22. Pejabat Etika menyimpan daftar rahsia pendapat yang dimunculkannya dan laporan yang diterima.

Laporan:
23. Ketua Unit mengemukakan kepada pengurusan satu laporan tahunan yang disediakan untuk anggota kakitangan dan yang merangkumi gambaran keseluruhan aktiviti-aktiviti Pejabat, menyatakan bilangan dan sifat umum soalan-soalan yang dibawa ke perhatiannya dan kesimpulan yang telah ditarik sepanjang tahun lalu.

24. Menyediakan dan menyampaikan laporan berkala dan komunikasi kepada pihak berkepentingan dan kakitangan mengenai pelbagai subjek yang berkaitan dengan etika dan pematuhan.

KEMAHIRAN: (kelayakan, pengalaman dan pengetahuan)

1. Mengekalkan sekurang-kurangnya Master atau diploma setara dalam etika, pengurusan sumber manusia, pembangunan organisasi, psikologi kerja, undang-undang, sains sosial, pentadbiran perniagaan, pengurusan sektor awam, sains tingkah laku atau disiplin yang berkaitan.
2. Menunjukkan sekurang-kurangnya sembilan (9) tahun pengalaman yang relevan dalam penerapan standard etika yang tinggi dan integriti peribadi.
3. Pengalaman yang kukuh dalam bidang etika yang diperolehi dalam organisasi antarabangsa atau organisasi multilateral besar merupakan kelebihan tambahan.
4. Telah membuktikan diri mereka dalam penubuhan, penyeliaan dan motivasi pasukan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan keutamaan strategik dan operasi.
5. Mempunyai pengalaman membangun strategi, dasar, program dan garis panduan dalam institusi besar.
6. Mempunyai keupayaan yang terbukti untuk melaksanakan projek dan inisiatif baru dalam pelbagai fungsi dan di tempat yang berlainan.
7. Mempunyai rekod yang luar biasa untuk integriti, kejujuran, profesionalisme, keadilan dan etika peribadi.
8. Mempunyai rekod yang terbukti dalam membina perkongsian dan / atau rangkaian bangunan di luar satu bidang kepakaran, dan mempunyai kemahiran pengurusan konflik yang kuat.
9. Mempunyai kemahiran komunikasi dan interpersonal yang cemerlang dan dapat bekerja dalam satu pasukan dan bekerjasama.
10. Mempunyai kemahiran yang terbukti dalam melaksanakan pendekatan yang inovatif dan kreatif untuk mempengaruhi tingkah laku atau budaya organisasi untuk memperoleh faedah bagi Bank dan pelanggannya.
11. Mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai keperluan etika dan pematuhan dalam konteks operasi awam dan swasta.
12. Telah membuktikan diri mereka dengan bekerja secara profesional dan diplomatik dengan pelbagai orang dari pelbagai budaya.
13. Menunjukkan keupayaan untuk bekerja secara bebas sambil menunjukkan pragmatisme dan kreativiti dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah; selesa bekerja di semua peringkat institusi.
14. Mempunyai pengetahuan yang baik mengenai dasar, prosedur dan amalan operasi organisasi pembangunan dua hala dan pelbagai hala utama.
15. Menguasai penggunaan perisian Microsoft Office Suite (Word, Excel, Access dan PowerPoint, SAP dan / atau sistem pengurusan dokumen bersepadu yang lain).
16. Dapat berkomunikasi secara berkesan (bertulis dan bertutur) dalam bahasa Inggeris atau Perancis, dan sebaiknya mempunyai pengetahuan kerja yang baik mengenai bahasa yang lain.

Pautan aplikasi: https://www.afdb.org/fr/vacancies/chef-dunite-bureau-de-lethique-25738

 

VN Heat of Unit - Pejabat Etika 20190611Fr (1)

 

Artikel ini muncul dahulu AFRIKA MUDA

Leave a comment

Alamat e-mel anda tidak akan diterbitkan.